เล่มที่ ๔
 (23/2/2549)

"เอกสารสรุปเนื้อหาวิชา หลักกฎหมาย และรวมฎีกาที่น่าสนใจ เล่มที่ ๔ "
ท่านสมาชิกจะได้รับทางไปรษณีย์ ก่อน ๑๔ มกราคม ๒๕๕๘


เอกสารสรุปเนื้อหาวิชาฯ กลุ่มวิชาวิแพ่ง

เฉลยคำถามการบ้าน ข้อ ๑. ข้อ ๒.
คำพิพากษาหรือคำสั่งต้องไม่นอกฟ้องนอกประเด็น หรือเกินคำขอ
ตัวอย่างคำถามคำตอบ
คำถามการบ้าน ข้อ ๑. การขอแก้ไขข้อผิดพลาดหรือข้อผิดหลงเล็กน้อยในคำพิพากษาหรือคำสั่ง
ดำเนินกระบวนพิจารณาซ้ำ
ตัวอย่างคำถามคำตอบ
คำถามการบ้าน ข้อ ๒.
คำพิพากษาหรือคำสั่งผูกพันคู่ความ ตามมาตรา ๑๔๕
ตัวอย่างคำถามคำตอบ

เอกสารสรุปเนื้อหาวิชาฯ กลุ่มวิชาวิอาญา
เฉลยคำถามข้อ ๔.(การบ้าน)
วิธีพิจารณาความอาญา ภาค ๓-๔
การบรรยายฟ้องคดีอาญา
ตัวอย่างคำถามคำตอบเกี่ยวกับการบรรยายฟ้องคดีอาญา
การไต่สวนมูลฟ้อง
ตัวอย่างคำถามคำตอบเกี่ยวกับการไต่สวนมูลฟ้อง
การแก้ไขเพิ่มเติมฟ้องและแก้ไขเพิ่มเติมคำให้การ
ตัวอย่างคำถามคำตอบเกี่ยวกับการแก้ไขเพิ่มเติมฟ้องและคำให้การ
คำถามข้อ ๔.(การบ้าน)
การขาดนัดของโจทก์ในคดีอาญา
ผลของการไต่สวนมูลฟ้อง
ตัวอย่างคำถามคำตอบเกี่ยวกับการขาดนัดของโจทก์ในคดีอาญา

May 2008