เล่มที่ ๓
 (23/2/2549)

"เอกสารสรุปเนื้อหาวิชา หลักกฎหมาย และรวมฎีกาที่น่าสนใจ เล่มที่ ๓ "
ท่านสมาชิกจะได้รับทางไปรษณีย์ ก่อน ๙ มกราคม ๒๕๕๘


เอกสารสรุปเนื้อหาวิชาฯ กลุ่มวิชาวิแพ่ง

เฉลยคำถามการบ้าน ข้อ๑. ข้อ ๒.
การร้องสอด
หลักเกณฑ์การร้องสอดเข้ามาในคดีตามมาตรา ๕๗ (๑)
หลักเกณฑ์การร้องสอดเข้ามาในคดีตามมาตรา ๕๗ (๒)
หลักเกณฑ์การร้องสอดเข้ามาในคดีตามมาตรา ๕๗ (๓)
ขั้นตอนการดำเนินการเรื่องคำร้องสอด
สิทธิหน้าที่ของผู้ร้องสอด
ตัวอย่างคำถามคำตอบ
คำถามการบ้าน ข้อ ๑.
คู่ความร่วม
ตัวอย่างคำถามคำตอบ
ประนีประนอมยอมความ
ตัวอย่างคำถามคำตอบ
คำถามการบ้าน ข้อ ๒.

เอกสารสรุปเนื้อหาวิชาฯ กลุ่มวิชาวิอาญา
เฉลยคำถามข้อ ๑. ข้อ ๒.
การฟ้องคดีแพ่งที่เกี่ยวเนื่องกับคดีอาญา
เขตอำนาจศาลในการชำระคดีแพ่งที่เกี่ยวเนื่องกับคดีอาญา
การเรียกร้องทรัพย์สินหรือราคาที่สูญเสียไป ตามมาตรา ๔๓ ,๔๔
คำพิพากษาคดีส่วนแพ่งจำต้องถือข้อเท็จจริงตามคำพิพากษาคดีอาญา
ตัวอย่างคำถามคำตอบ
คำถามการบ้านข้อ ๑.
คำถามการบ้านข้อ ๒.
เหตุออกหมายจับ
การจับโดยไม่ต้องมีหมาย
วิธีการจับ ตามมาตรา ๘๓
ตัวอย่างคำถามคำตอบ
การสอบสวน
ตัวอย่างคำถามคำตอบ

May 2008