เล่มที่ ๒
 (23/2/2549)

"เอกสารสรุปเนื้อหาวิชา หลักกฎหมาย และรวมฎีกาที่น่าสนใจ เล่มที่ ๒ "
ท่านสมาชิกจะได้รับทางไปรษณีย์ ก่อน ๒ มกราคม ๒๕๕๘


เอกสารสรุปเนื้อหาวิชาฯ กลุ่มวิชาวิแพ่ง

เฉลยคำถามการบ้าน ข้อ ๑. ข้อ ๒.
การดำเนินกระบวนพิจารณานอกเขตอำนาจ
ตัวอย่างคำถามคำตอบ(เกี่ยวกับเหตุสุดวิสัยตาม มาตรา ๑๐)
การตรวจคำคู่ความที่ยื่นต่อศาล
ตัวอย่างคำถามคำตอบ(เกี่ยวกับการตรวจคำคู่ความ ตามมาตรา ๑๘)
การขยายหรือย่นระยะเวลา
ตัวอย่างคำถามคำตอบ(เกี่ยวกับการขอขยายหรือย่นระยะเวลา ตามมาตรา ๒๓)
ตัวอย่างคำถามคำตอบ(เกี่ยวกับการขอขยายหรือย่นระยะเวลา ตามมาตรา ๒๓)
การวินิจฉัยชี้ขาดเบื้องต้นในปัญหาข้อกฎหมาย
ตัวอย่างคำถามคำตอบ(เกี่ยวกับการวินิจฉัยชี้ขาดเบื้องต้นในปัญหาข้อกฎหมาย)
กระบวนพิจารณาที่ผิดระเบียบ
ตัวอย่างคำถามคำตอบ(เกี่ยวกับกระบวนพิจารณาที่ผิดระเบียบ)
คู่ความมรณะ
คู่ความ และ อำนาจฟ้อง
การดำเนินคดีของผู้ไร้ความสามารถ
คำถามการบ้าน ข้อ ๑. ข้อ ๒.


เอกสารสรุปเนื้อหาวิชาฯ กลุ่มวิชาวิอาญา
เฉลยคำถามการบ้านข้อ ๑. ข้อ ๒.
เขตอำนาจชำระคดีอาญาของศาล
ศาลที่มีอำนาจชำระคดีอาญากรณีความผิดหลายเรื่องเกี่ยวพันกัน
ตัวอย่างคำถามคำตอบ
การฟ้องคดีอาญา
การเข้าร่วมเป็นโจทก์
คำถามการบ้าน ข้อ ๑.
การถอนฟ้อง และการยอมความ
สิทธินำคดีอาญามาฟ้องระงับ
ตัวอย่างคำถามคำตอบ
คำถามการบ้าน ข้อ ๒.

May 2008