เล่มที่ ๑
 (23/2/2549)

"เอกสารสรุปเนื้อหาวิชา หลักกฎหมาย และรวมฎีกาที่น่าสนใจ เล่มที่ ๑ "
ท่านสมาชิกจะได้รับทางไปรษณีย์ ก่อน ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๗


เอกสารสรุปเนื้อหาวิชาฯ กลุ่มวิชาวิแพ่ง

การใช้กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
ภาค ๑ บททั่วไป
บทวิเคราะศัพท์
เขตอำนาจศาล
ตัวอย่างคำถามคำตอบ(เกี่ยวกับเขตอำนาจศาล)
คำถามการบ้านข้อ ๑. ข้อ ๒.(เกี่ยวกับเขตอำนาจศาล)


เอกสารสรุปเนื้อหาวิชาฯ กลุ่มวิชาวิอาญา
การแบ่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาออกเป็น ๔ ลักษณะ
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ภาค ๑
วิเคราะห์ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ภาค ๑
ผู้เสียหาย และผู้มีอำนาจจัดการแทน
ผู้เสียหายโดยตรง
ผู้เสียหายโดยนิตินัย
แนวคำพิพากษาศาลฎีกาที่เกี่ยวกับ เป็นผู้เสียหาย หรือไม่
แนวคำพิพากษาศาลฎีกา กรณีเป็นผู้เสียหาย
แนวคำพิพากษาศาลฎีกา กรณีไม่เป็นผู้เสียหาย
ผู้มีอำนาจจัดการแทนผู้เสียหาย
ผู้แทนเฉพาะคดี
ตัวอย่างคำถามคำตอบ
คำถามการบ้าน ข้อ ๑.
สืบสวน
เขตอำนาจสอบสวน
พนักงานสอบสวนที่มีอำนาจสอบสวน
พนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบ
ตัวอย่างคำถามคำตอบ
การสอบสวนคดีที่มีโทษตามกฎหมายไทย ที่ได้กระทำลงนอกราชอาณาจักร
ตัวอย่างคำถามคำตอบ
คำถามการบ้าน ข้อ ๒.

May 2008