กลุ่มวิชาวิธีพิจารณาความอาญา
 (7/3/2549)

กลุ่มวิชาวิธีพิจารณาความอาญา ได้แก่
- กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ภาค ๑ - ภาค ๒ เกี่ยวกับเรื่อง
๑. หลักทั่วไป
๒. อำนาจพนักงานสอบสวนและศาล
๓. การฟ้องคดีอาญาและคดีแพ่ง
๔. หมายเรียกและหมายอาญา
๕. การสอบสวน มาตรา ๑ ถึง มาตรา ๑๕๖

- กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ภาค ๓ - ภาค ๔ เกี่ยวกับเรื่อง
๑. วิธีพิจารณาในศาลชั้นต้น
๒. การฟ้องคดี และไต่สวนมูลฟ้อง การพิจารณา
๓. คำพิพากษาและคำสั่งมาตรา ๑๕๗ ถึง มาตรา ๑๙๒
๔. เรื่องอุทธรณ์ ฎีกามาตรา ๑๙๓ ถึง มาตรา ๒๒๕

-กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและกฎหมายรัฐธรรมนูญซึ่งเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนในกระบวนการยุติธรรม
- กฎหมายพยานหลักฐาน แบ่งเป็น
๑. พยานหลักฐานในคดีแพ่ง
๒. พยานหลักฐานในคดีอาญา


- วิชาว่าความ และการถามพยาน
๑.การให้ร่างคำฟ้อง
๒.คำร้อง
๓.คำขอ คำแถลง
๔.คำให้การ

- การจัดทำเอกสารทางกฎหมาย เช่น
๑. การร่างสัญญา
๒. การร่างกฎหมาย
๓. การให้คำปรึกษาทางกฎหมายเป็นหนังสือ
- ส่วนแนะนำวิธีการเตรียมตัวสอบ

May 2008