กลุ่มวิชาวิธีพิจารณาความแพ่ง
 (7/3/2549)

กลุ่มวิชาวิธีพิจารณาความแพ่ง ได้แก่
- กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ภาค ๒ แบ่งเป็นสองส่วน
๑. ส่วนแรกเกี่ยวกับเรื่องคำฟ้อง คำให้การ ฟ้องแย้ง แก้ไขเพิ่มเติมคำฟ้อง แก้ไขคำให้การ และการชี้สองสถาน
๒. ส่วนที่สองเกี่ยวกับคดีมโนสาเร่ กับคดีไม่มีข้อยุ่งยาก มาตรา ๑๘๙ ถึงมาตรา ๑๙๖ และ การพิจารณาโดยขาดนัด มาตรา ๑๙๗ ถึงมาตรา ๒๒๒

- กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ภาค ๓ เกี่ยวกับเรื่อง อุทธรณ์ ฎีกา มาตรา ๒๒๓ ถึง มาตรา ๒๕๒
- กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ภาค ๔ เกี่ยวกับเรื่องวิธีการชั่วคราวก่อนพิพากษา และการบังคับตามคำพิพากษา มาตรา ๒๕๓ ถึง มาตรา ๓๒๓

- กฎหมายล้มละลาย ประกอบด้วย
๑. กฎหมายล้มละลาย เกี่ยวกับเรื่องฟื้นฟูกิจการ
๒. กฎหมายล้มละลาย เกี่ยวกับเรื่องล้มละลาย

- ระบบศาลและพระธรรมนูญศาลยุติธรรม ประกอบด้วย
๑. กฎหมายระบบศาล
๒.พระธรรมนูญศาลยุติธรรม
- ส่วนแนะนำวิธีการเตรียมตัวสอบ

May 2008