กลุ่มกฎหมายแพ่ง และพาณิชย์
 (7/3/2549)

กลุ่มกฎหมายแพ่ง และพาณิชย์ ได้แก่

- กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่เกี่ยวกับเรื่องทรัพย์ - ที่ดิน
- กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ที่เกี่ยวกับเรื่อง นิติกรรม สัญญา หนี้ และ ละเมิด
- กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ที่เกี่ยวกับเรื่อง ซื้อขาย เช่าทรัพย์ เช่าซื้อ
- กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ที่เกี่ยวกับเรื่อง ยืม ค้ำประกัน จำนอง จำนำ
- กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ที่เกี่ยวกับเรื่อง ตัวแทน ประกันภัย ตั๋วเงิน
- กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ที่เกี่ยวกับเรื่อง ห้างหุ้นส่วน บริษัท
- กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ที่เกี่ยวกับเรื่อง ครอบครัว มรดก

- กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ ที่เกี่ยวกับเรื่อง
๑. พระราชบัญญัติการรับขนของทางทะเล
๒. พระราชบัญญัติการขัดกันแห่งกฎหมาย
๓. อินโคเทอม เลตเตอร์ออฟเครดิต
๔. ประกันภัยทางทะเล

- กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา ที่ถามเกี่ยวกับเรื่อง
๑. พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ฯ
๒. พระราชบัญญัติสิทธิบัตรฯ
๓. พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า
- ส่วนแนะนำวิธีการเตรียมตัวสอบ

May 2008