กลุ่มกฎหมายอาญา
 (7/3/2549)

กลุ่มวิชากฎหมายอาญา ได้แก่
- กฎหมายอาญาที่เกี่ยวกับมาตรา ๑ ถึง มาตรา ๕๘ และมาตรา ๑๐๗ ถึง มาตรา ๒๐๘
- กฎหมายอาญาที่เกี่ยวกับมาตรา ๕๙ ถึง มาตรา ๑๐๖
- กฎหมายอาญาที่เกี่ยวกับมาตรา ๒๐๙ ถึงมาตรา ๒๘๗
- กฎหมายอาญาที่เกี่ยวกับมาตรา ๒๘๘ ถึง มาตรา ๓๖๖

- กฎหมายภาษีอากร
๑.ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
๒.ภาษีนิติบุคคล
๓.ภาษีมูลค่าเพิ่ม
๔.ภาษีหัก ณที่จ่าย
๕. เรื่องอื่น ๆ

- กฎหมายแรงงาน
๑. พ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ์ ฯ
๒. พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน ฯ
๓. พ.ร.บ.กองทุนประกันสังคม ฯ
๔. พ.ร.บ.กองทุนเงินทดแทน ฯ

- กฎหมายรัฐธรรมนูญ
- กฎหมายปกครอง
- ส่วนแนะนำวิธีการเตรียมตัวสอบ

May 2008