เล่มที่ ๑๐
 (23/2/2549)

"เอกสารสรุปเนื้อหาวิชา หลักกฎหมาย และรวมฎีกาที่น่าสนใจ เล่มที่ ๑๐ "
ท่านสมาชิกจะได้รับทางไปรษณีย์ ก่อน ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘


เอกสารสรุปเนื้อหาวิชาฯ กลุ่มวิชาวิแพ่ง
เฉลยคำถาม ข้อ ๓. (การบ้าน)
พระธรรมนูญศาลยุติธรรม
เขตอำนาจศาล
อำนาจผู้พิพากษาคนเดียว มาตรา ๑๗ มาตรา ๒๔ และ มาตรา ๒๕
ความหมายของ คำว่าองค์คณะ คนเดียวเป็นองค์คณะได้ ตามมาตรา ๒๕
มาตรา ๒๕ (๑)
มาตรา ๒๕ (๒)
มาตรา ๒๕ (๓)
มาตรา ๒๕ (๔)
หลักเกณฑ์สำคัญของมาตรา ๒๘
มาตรา ๒๙
มาตรา ๓๐
มาตรา ๓๑
มาตรา ๓๒
มาตรา ๓๓
ตัวอย่างคำถามคำตอบ ข้อ ๑.
ตัวอย่างคำถามคำตอบ ข้อ ๒.
เฉลยคำถาม ข้อ ๓. (การบ้าน) พระธรรมนูญศาลยุติธรรม
ตัวอย่างคำถามคำตอบ ข้อ ๔.
ตัวอย่างคำถามคำตอบ ข้อ ๕.
ตัวอย่างคำถามคำตอบ ข้อ ๖.
ตัวอย่างคำถามคำตอบ ข้อ ๗.

เอกสารสรุปเนื้อหาวิชาฯ กลุ่มวิชาวิอาญา
เฉลยคำถามข้อ ๔.(การบ้าน)
การสาบาน , การเบิกความ , การถามพยาน
การถามพยาน
การพิสูจน์ว่าพยานไม่ควรเชื่อฟัง ตามมาตรา ๑๒๐
พยานหลักฐานในคดีอาญา
พยานหลักฐานในสำนวนคดีอาญา
พยานหลักฐานที่ต้องห้ามมิให้รับฟัง
การสืบพยานบุคคลไว้ก่อน
ตัวอย่างคำถามคำตอบ
สิทธิมนุษยชนในกระบวนการยุติธรรม
สิทธิที่จะได้รับความช่วยเหลือจากรัฐด้วยการจัดหาทนายความให้
สิทธิที่จะพบและปรึกษาทนายความเป็นการเฉพาะตัว
เหตุที่จะออกหมายจับ หรือหมายขัง
แนวข้อสอบวิชานี้
วิชาว่าความและการถามพยาน
ตัวอย่างคำถามคำตอบ วิชาว่าความ
การจัดทำเอกสาร
ตัวอย่างสัญญากู้ยืมเงิน
ตัวอย่างสัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน
ตัวอย่างสัญญาเช่า
ตัวอย่างหนังสือสัญญาจ้างว่าความ
ตัวอย่างพินัยกรรม
ตัวอย่างคำถามคำตอบ

May 2008