เล่มที่ ๙
 (23/2/2549)

"เอกสารสรุปเนื้อหาวิชา หลักกฎหมาย และรวมฎีกาที่น่าสนใจ เล่มที่ ๙ "
ท่านสมาชิกจะได้รับทางไปรษณีย์ ก่อน ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘


เอกสารสรุปเนื้อหาวิชาฯ กลุ่มวิชาวิแพ่ง
เฉลยคำถาม ข้อ ๒. (การบ้าน)
กระบวนพิจารณาที่เกี่ยวกับการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้
การขอและการให้ฟื้นฟูกิจการ
กรณีที่มีเหตุอันควร และมีช่องทางที่จะฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้
กรณีไม่มีเหตุอันควร และไม่มีช่องทางที่จะฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้
ผลแห่งการยื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจการ
การไต่สวนคำร้องขอและคำสั่ง
ผู้ทำแผน
การขอรับชำระหนี้ในการฟื้นฟูกิจการ
การขอแก้ไขคำขอรับชำระหนี้
หนี้ที่อาจขอรับชำระหนี้ได้ ตามมาตรา ๙๐/๒๗
หนี้ที่ขอชำระหนี้ไม่ได้
แผนฟื้นฟูกิจการ
การคัดค้านการจัดกลุ่ม
การประชุมเจ้าหนี้เพื่อพิจารณาแผน
การพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนฟื้นฟูกิจการ
แผนที่ศาลมีคำสั่งเห็นชอบด้วยแล้ว
เจ้าหนี้ซึ่งมีสิทธิได้รับชำระหนี้โดยไม่ต้องขอรับชำระหนี้ในการฟื้นฟูกิจการ
ผู้บริหารแผน
การขอแก้ไขแผน
การถอดถอนผู้บริหารแผน
ตัวอย่างคำถามคำตอบ
คำถาม ข้อ ๓(การบ้าน)

เอกสารสรุปเนื้อหาวิชาฯ กลุ่มวิชาวิอาญา
เฉลยคำถามข้อ ๓.(การบ้าน)
พยานหลักฐานที่รับฟังได้ ตามมาตรา ๘๖
การยื่นบัญชีระบุพยาน ตามมาตรา ๘๘
การถามค้านตามมาตรา ๘๙
การส่งสำเนาเอกสาร ตามมาตรา ๙๐
ตัวอย่างคำถามคำตอบ
การรับฟังพยานเอกสาร ตามมาตรา ๙๓
ตัวอย่างคำถามคำตอบ
การสืบพยานบุคคลแทนพยานเอกสาร ตามมาตรา ๙๔

การนำสืบพยานบุคคลหักล้างพยานเอกสาร ตามมาตรา ๙๔ วรรคท้าย ตัวอย่างคำถามคำตอบ
คำถาม ข้อ ๔.(การบ้าน)
การรับฟังพยานบุคคล ตามมาตรา ๙๕
พยานหูหนวกหรือเป็นใบ้ ตามมาตรา ๙๖

May 2008