เล่มที่ ๘
 (23/2/2549)

"เอกสารสรุปเนื้อหาวิชา หลักกฎหมาย และรวมฎีกาที่น่าสนใจ เล่มที่ ๘ "
ท่านสมาชิกจะได้รับทางไปรษณีย์ ก่อน ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘


เอกสารสรุปเนื้อหาวิชาฯ กลุ่มวิชาวิแพ่ง
เฉลยคำถาม ข้อ ๓. (การบ้าน)
ล้มละลาย
หลักเกณฑ์การพิพากษาให้ลูกหนี้ล้มละลาย
หลักเกณฑ์การฟ้องคดีล้มละลายของเจ้าหนี้ธรรมดา ตามมาตรา ๙
หลักเกณฑ์การฟ้องคดีล้มละลายของเจ้าหนี้มีประกัน
การพิจารณาคดีล้มละลาย ตามมาตรา ๑๔
ตัวอย่างคำถามคำตอบ
การพิทักษ์ทรัพย์ชั่วคราว ตามมาตรา ๑๗
อำนาจจัดการกิจการ และทรัพย์สินหลังถูกพิทักษ์ทรัพย์ ตามมาตรา ๒๒
ลูกหนี้หมดอำนาจจัดการเกี่ยวกับกิจการและทรัพย์สินของลูกหนี้
ตัวอย่างคำถามคำตอบ
เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เข้าว่าคดีแพ่งอันเกี่ยวกับทรัพย์สินของลูกหนี้
การขอรับชำระหนี้ ตามมาตรา ๒๗ , ๙๑
การขอรับชำระหนี้ของเจ้าหนี้ไม่มีประกันตาม มาตรา ๙๔
หนี้ที่ไม่อาจขอรับชำระหนี้ได้
ผลของการไม่ยื่นคำขอรับชำระหนี้
การเพิกถอนการชำระหนี้หรือการโอนที่เป็นการให้เปรียบ ตามมาตรา ๑๑๕
การทวงหนี้ ตามมาตรา ๑๑๙
การยกเลิกการล้มละลาย ตามมาตรา ๑๓๕ , ๑๓๖
การปลดจากล้มละลาย ตามมาตรา ๗๑ , ๘๑/๑
ตัวอย่างคำถามคำตอบ
คำถาม ข้อ ๒(การบ้าน)

เอกสารสรุปเนื้อหาวิชาฯ กลุ่มวิชาวิอาญา
เฉลยคำถามข้อ ๔.(การบ้าน)
ความหมายของกฎหมายลักษณะพยาน
การชี้สองสถาน
การคัดค้านการกำหนดประเด็นข้อพิพาท หรือหน้าที่นำสืบ
ตัวอย่างคำถามคำตอบ
คำถาม ข้อ ๓(การบ้าน)
หน้าที่นำสืบ
ข้อเท็จจริงที่ไม่ต้องนำสืบ
ข้อสันนิษฐานของกฎหมายเป็นคุณแก่ฝ่ายใด ฝ่ายนั้นไม่ต้องนำสืบ
ภาระการพิสูจน์ กับหน้าที่นำพยานเข้าสืบก่อน
ตัวอย่างคำถามคำตอบ
คำท้า
ตัวอย่างคำถามคำตอบ

May 2008