เล่มที่ ๗
 (23/2/2549)

"เอกสารสรุปเนื้อหาวิชา หลักกฎหมาย และรวมฎีกาที่น่าสนใจ เล่มที่ ๗ "
ท่านสมาชิกจะได้รับทางไปรษณีย์ ก่อน ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘


เอกสารสรุปเนื้อหาวิชาฯ กลุ่มวิชาวิแพ่ง

เฉลยคำถาม ข้อ ๔. (การบ้าน)
การแก้ไขคำฟ้องและคำให้การ
กำหนดเวลาในการยื่นขอแก้ไขคำฟ้องคำให้การ
การแก้ข้อผิดพลาดเล็กน้อยหรือข้อผิดหลง
ตัวอย่างคำถามคำตอบ
การพิจารณาคดีโดยขาดนัด
ตัวอย่างคำถามคำตอบ
การขอพิจารณาคดีใหม่
ผลของการอนุญาตให้พิจารณาคดีใหม่ ตามมาตรา ๑๙๙ เบญจ
การขาดนัดพิจารณา
ตัวอย่างคำถามคำตอบ
วิธีพิจารณาความแพ่ง ภาค ๓ อุทธรณ์ - ฎีกา
คำสั่งระหว่างพิจารณา ตามมาตรา ๒๒๖
ตัวอย่างคำถามคำตอบ
วิธีพิจารณาความแพ่ง ภาค ๔
การบังคับตามคำพิพากษาหรือคำสั่ง
ตัวอย่างคำถามคำตอบ
การร้องขัดทรัพย์ ตามมาตรา ๒๘๘
การขอเฉลี่ยทรัพย์ ตามมาตรา ๒๙๐
การเพิกถอนการบังคับคดี ตามมาตรา ๒๙๖
การเพิกถอนการขายทอดตลาด
ตัวอย่างคำถามคำตอบ

เอกสารสรุปเนื้อหาวิชาฯ กลุ่มวิชาวิอาญา
การถอนอุทธรณ์
ห้ามมิให้ศาลอุทธรณ์เพิ่มเติมโทษจำเลย
เหตุอยู่ในส่วนลักษณะคดี
ตัวอย่างคำถามคำตอบ
คำถามข้อ ๔.(การบ้าน)
ต้องห้ามฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง ตามมาตรา ๒๑๘ และ ๒๑๙
คดีต้องห้ามฎีกาเกี่ยวกับโทษกักขัง ตามมาตรา ๒๑๙ ตรี
ต้องห้ามฎีกา ตามมาตรา ๒๒๐
การอนุญาตหรือรับรองให้ฎีกา ตามมาตรา ๒๒๑
การอุทธรณ์คำสั่งไม่รับฎีกา ตามมาตรา ๒๒๔
ตัวอย่างคำถามคำตอบ
คดีที่ศาลลงโทษประหารชีวิตหรือจำคุกตลอดชีวิต ตามมาตรา ๒๔๕ ว.๒
ตัวอย่างคำถามคำตอบ

May 2008