ติวก่อนสอบ ภาค ๒ สมัยที่ ๖๗
 (14/4/2551)

ติวก่อนสอบกลุ่มวิชาวิแพ่ง จะประกอบไปด้วย
1.สรุปหลักกฎหมาย เฉพาะเรื่องที่น่าจะออกสอบ โดยจัดทำเป็นรายข้อ
2.รวมคำพิพากษาฎีกา เฉพาะเรื่องที่น่าจะออกสอบ โดยจัดทำเป็นรายข้อ
3.อธิบายทบทวนหลักกฎหมาย เฉพาะเรื่องที่น่าจะออกสอบ โดยจัดทำเป็นรายข้อ
4.ตัวอย่างคำถาม คำตอบ เฉพาะเรื่องที่น่าจะออกสอบ โดยจัดทำเป็นรายข้อ

หมายเหตุ
ข้อสอบแต่ละกลุ่มวิชาจะมีจำนวน 10 ข้อ ดังนั้น เอกสารชุด ติวก่อนสอบ นี้จะมีตัวอย่างคำถาม คำตอบ รวมทั้งสิ้นไม่เกิน 20 ข้อ เพื่อช่วยให้ท่านที่ไม่มีเวลาจริง ๆ จะมีก็เพียงเวลาก่อนสอบ 2-3 วันเท่านั้น จะได้ไม่ต้องอ่านหนังสือมากเกินความจำเป็นแต่ให้ได้ประโยชน์สูงสุด โดยจะทำการจัดส่งถึงมือสมาชิกทางEMS ก่อนสอบแต่ละวิชาไม่น้อยกว่า 7 วัน

ตัวอย่างติวก่อนสอบกลุ่มวิชาวิแพ่ง(บางส่วน)
ติวก่อนสอบกลุ่มวิชาวิอาญา จะประกอบไปด้วย
1.สรุปหลักกฎหมาย เฉพาะเรื่องที่น่าจะออกสอบ โดยจัดทำเป็นรายข้อ
2.รวมคำพิพากษาฎีกา เฉพาะเรื่องที่น่าจะออกสอบ โดยจัดทำเป็นรายข้อ
3.อธิบายทบทวนหลักกฎหมาย เฉพาะเรื่องที่น่าจะออกสอบ โดยจัดทำเป็นรายข้อ
4.ตัวอย่างคำถาม คำตอบ เฉพาะเรื่องที่น่าจะออกสอบ โดยจัดทำเป็นรายข้อ

หมายเหตุ
ข้อสอบแต่ละกลุ่มวิชาจะมีจำนวน 10 ข้อ ดังนั้น เอกสารชุด ติวก่อนสอบ นี้จะมีตัวอย่างคำถาม คำตอบ รวมทั้งสิ้นไม่เกิน 20 ข้อ เพื่อช่วยให้ท่านที่ไม่มีเวลาจริง ๆ จะมีก็เพียงเวลาก่อนสอบ 2-3 วันเท่านั้น จะได้ไม่ต้องอ่านหนังสือมากเกินความจำเป็นแต่ให้ได้ประโยชน์สูงสุด โดยจะทำการจัดส่งถึงมือสมาชิกทางEMS ก่อนสอบแต่ละวิชาไม่น้อยกว่า 7 วัน

ตัวอยางติวก่อนสอบกลุ่มวิชาวิอาญา(บางส่วน)

May 2008