เล่มที่ ๖
 (23/2/2549)

"เอกสารสรุปเนื้อหาวิชา หลักกฎหมาย และรวมฎีกาที่น่าสนใจ เล่มที่ ๖ "
ท่านสมาชิกจะได้รับทางไปรษณีย์ ก่อน ๒๘ มกราคม ๒๕๕๘


เอกสารสรุปเนื้อหาวิชาฯ กลุ่มวิชาวิแพ่ง

เฉลยคำถาม ข้อ ๓. (การบ้าน)
การดำเนินคดีอย่างคนอนาถา
ตัวอย่างคำถามคำตอบ
ฟ้องซ้อน
ตัวอย่างคำถามคำตอบ
คำถาม ข้อ ๔. (การบ้าน)
ทิ้งฟ้อง
ตัวอย่างคำถามคำตอบ
ถอนฟ้อง
ตัวอย่างคำถามคำตอบ
ฟ้องแย้ง
ตัวอย่างคำถามคำตอบ

เอกสารสรุปเนื้อหาวิชาฯ กลุ่มวิชาวิอาญา

เฉลยคำถามข้อ ๔.การบ้าน)
อุทธรณ์
ต้องห้ามอุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จจริง
คดีที่อุทธรณ์ปัญหาข้อเท็จจริงได้แม้โทษจำคุกไม่เกิน ๓ ปี
คำพิพากษาคดีส่วนแพ่งจำต้องถือข้อเท็จจริงตามคำพิพากษาคดีอาญา
การอนุญาตหรือรับรองให้อุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จจริง
หลักเกณฑ์การอุทธรณ์แต่ข้อกฎหมาย ตามมาตรา ๑๙๔
เหตุออกหมายจับ
คำสั่งระหว่างพิจารณา
การยื่นอุทธรณ์
การแก้ฟ้องอุทธรณ์ สรุปหลักเกณฑ์กำหนดเวลายื่นอุทธรณ์
สรุปหลักเกณฑ์การขยายระยะเวลาอุทธรณ์
สรุปหลักเกณฑ์การอุทธรณ์คำสั่งไม่รับอุทธรณ์
สรุปหลักเกณฑ์การส่งสำเนาอุทธรณ์

May 2008